ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε για εσάς και να μην επικοινωνήσουμε ποτέ ξανά μαζί σας, ενημερώστε μας σχετικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

  • Αν η επικοινωνία μας δεν αφορά λογιστικές ή νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας απέναντί σας, δεσμευόμαστε ότι θα διαχειριστούμε το αίτημά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Η Εταιρεία μας σέβεται πλήρως το ισχύον νομικό πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, μετά την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), και τους τυχόν εφαρμοστικούς νόμων αυτού].

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ