ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ FAIRMUSIC.GR

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας “Ελλήνων Λύσις” η οποία έχει έδρα στην πόλη της Ρόδου επί της Λεωφόρου Ρόδου Λίνδου, αριθμός 257, έχει τηλεφωνικό αριθμό 2241181581, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) [email protected], Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο) 000056203111, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 166269561000 και Α.Φ.Μ. 997088563 της ΔΟΥ Ρόδου (7542), και είναι ιδιοκτήτρια του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους η εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https:/fairmusic.gr/terms

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των δικτυακών του τόπων, μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή / και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες / σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Στις σελίδες των δικτυακών του τόπων συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους ψηφιακούς τόπους που ανήκουν στην ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και διέπουν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ έχει την ανέλεγκτη δυνατότητα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο των ιστότοπων ιδιοκτησίας του, να καταργεί τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες ή / και να δημιουργεί καινούριες δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών και χωρίς να είναι απαραίτητη η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Για την εν λόγω πρόσβαση η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν υπέχει καμία ευθύνη τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στους δικτυακούς τόπους της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ.

Στους παρόντες Όρους Χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία περί της Προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα).

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην / στις υπηρεσία/ες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ, όπου με μία εγγραφή θα του παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους του, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στην Ενιαία Βάση Χρηστών – Επισκεπτών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και στα συγκεκριμένα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Στην Ενιαία αυτή Βάση ο επισκέπτης / χρήστης θα δηλώνει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από την ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και μόνο ή όχι.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ παρέχει – μέσω των δικτυακών της τόπων – στους χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης έχει το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις (σύμφωνα με το α. 13 του Ν. 2472/1997) ως προς την καταχώρηση των προσωπικών του δεδομένων και με σχετικό του αίτημα προς τον Ιστότοπο να αιτηθεί την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και την διαγραφή του από μέλους του Ιστότοπου. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην φόρμα επικοινωνίας του εκάστοτε Ιστότοπου και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους. Ο Ιστότοπος οφείλει να απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ παρέχει στους χρήστες / μέλη της την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες της στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες / μέλη στις υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ. Σε περίπτωση που η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ.

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)

Ο χρήστης της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ. Επίσης, η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στους δικτυακούς τόπους της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ, των chat rooms, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ για να αναρτά ή / και να δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στη ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή / και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή / και δημοσίευση διαφημίσεων από τη ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δε φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στους ιστότοπους ιδιοκτησίας του, καθώς και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή δύναται να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.

ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τη ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΡΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λογαριασμός μέλους διαγράφεται αυτομάτως μετά την παρέλευση 6 μηνών μη χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το «Όνομα χρήστη στη ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ (User ID)» με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να δεσμευθεί από οποιοδήποτε νέο μέλος- χρήστη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στη ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ που περιέχεται σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Digital, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες της τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή / και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών / μελών και της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ, η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή / και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις σελίδες / υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών της συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), τα μηνύματα (forums), οι σελίδες χρηστών, ή / και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή / και δημοσιεύει ο χρήστης. Επίσης, η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης από τον λογαριασμό του, των μηνυμάτων ή / και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης στις υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών της στους χρήστες. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παραμένουν ανενεργοί από τους χρήστες για μακρύ χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 6 μηνών).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι Χρήστες στις σελίδες των υπηρεσιών του ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ. Η επίσκεψη στις προσωπικές αυτές σελίδες γίνεται με ευθύνη του Χρήστη.

Η Εταιρεία δεν προβάλει καμία αξίωση πνευματικής ιδιοκτησίας επί κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων ήχου και αρχείων οπτικοακουστικών έργων, τα οποία οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη υποβάλλουν, ανεβάζουν (upload), κάνουν με κάθε τρόπο προσιτά στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ (εφεξής: «το Περιεχόμενο»). Μετά τις ως άνω ενέργειες οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη διατηρούν όλα τα δικαιώματα που τυχόν έχουν επί του Περιεχομένου, υποκείμενα όμως στους Όρους Χρήσης και τους περιορισμούς της παρούσας. Έτσι, προβαίνοντας στις ενέργειες ανωτέρω, οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη μεταβιβάζουν στην Εταιρεία ενδεικτικά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να αποσύρει, να προβαίνει σε δημόσια εκτέλεση, να μεταδίδει και να αναμεταδίδει στο κοινό, καθώς και να κάνει προσιτό στο κοινό το Περιεχόμενο μέσω όλων των υπηρεσιών και των δικτυακών τόπων της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον συμπεριλαμβανομένων χωρίς καμία εξαίρεση και όλων των υπηρεσιών ή εφαρμογών που θα συνδέονται με την ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ . Τα ως άνω δικαιώματα της Εταιρείας παύουν να ισχύουν εφόσον κάποιο Μέλος αποφασίσει να αποσύρει μέρος ή όλο το Περιεχόμενο που αυτός θα έχει υποβάλλει, ανεβάσει κτλ. Σε αυτήν την περίπτωση το Μέλος αποδέχεται ρητώς ότι η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να αξιώσει την απόσυρση του Περιεχομένου από τρίτες υπηρεσίες που συνδέονται με το ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εμφάνιση του Περιεχομένου σε τρίτες υπηρεσίες ακόμα και αφού το Μέλος το έχει αποσύρει από το ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ.

Για τα δικαιώματα της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλλει αμοιβή στον Εγγεγραμμένο, στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο αξιώνει δικαιώματα επί του Περιεχομένου. Επιπλέον η Εταιρεία έχει τη ρητή συναίνεση του Χρήστη να τα μεταβιβάσει ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο με τους ίδιους όρους. Τα ως άνω δικαιώματα σχετικά με τα αρχεία ήχου και τα αρχεία οπτικοακουστικών έργων ισχύουν για εύλογο χρονικό διάστημα μετά από τυχόν αφαίρεσή τους από τους Χρήστες. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει αντίγραφα των αρχείων αυτών ακόμα και αφού αφαιρεθούν. Σχετικά όμως με τα δικαιώματα επί των κειμένων, σχολίων και πάσης φύσεως γραπτού Περιεχομένου αυτά έχουν αόριστη διάρκεια και δεν ανακαλούνται. Επιπλέον, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και συναινούν ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο ανεβάσουν στο ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ θα μπορεί να γίνει προσιτό σε άλλους Χρήστες και σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και να διανεμηθεί περαιτέρω από το Διαδίκτυο και άλλα πολυμέσα.

Οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη βεβαιώνουν ότι είναι οι κύριοι, νομείς και κάτοχοι του Περιεχομένου. Οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη βεβαιώνουν πως δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκδοτικά δικαιώματα, συμβατικά δικαιώματα και πάσης φύσεως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω δικαιωμάτων ευθύνονται αποκλειστικά οι Εγγεγραμμένοι και τα Μέλη ατομικά και εις ολόκληρο να αποζημιώσουν οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο για παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών και καμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρεία. Σε περίπτωση της εν λόγω παραβίασης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τους Εγγεγραμμένους, τα Μέλη και από οποιονδήποτε τρίτο αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Η Εταιρεία επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό απέναντι στην πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτου. Εύλογα λοιπόν θεωρεί ότι και οι Χρήστες κάνουν το ίδιο σύμφωνα και με όσα ορίζονται ανωτέρω. Δυνάμει των ανωτέρω η Εταιρεία δηλώνει ότι θα αφαιρέσει Περιεχόμενο εφόσον ειδοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της επομένης παραγράφου, ότι το Περιεχόμενο αυτό δεν πληροί όσα ορίζονται ανωτέρω, χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση ή προηγούμενη ενημέρωση. Παράλληλα η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση στο ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτός παραβιάζει επανειλημμένως τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω. Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι κάθε άποψη, σχόλιο, κείμενο και γενικότερα Περιεχόμενο εκφράζουν αποκλειστικά τις σκέψεις, τις απόψεις και την αισθητική του Χρήστη και σε καμία περίπτωση την ίδια την Εταιρεία, η οποία και αποποιείται ολικά οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα απορρέει από το Περιεχόμενο αυτό.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης ή τρίτος, δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων επί μέρους του Περιεχομένου θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του επί αυτού, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, αφού προηγουμένως προσκομίσει τα ακόλουθα:

– Ηλεκτρονική υπογραφή ή γραπτή εξουσιοδότηση του φορέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

– Αναλυτική περιγραφή του έργου και των παραβιάσεων επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεωρεί ότι έχουν σημειωθεί μέσω του ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ στο Περιεχόμενο αυτό.

– Προσδιορισμός του συγκεκριμένου Περιεχομένου, που παραβιάζει τα δικαιώματα του έργου καθώς και το ακριβές σημείο της ιστοσελίδας, στο οποίο υπάρχει η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

– Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι με καλή πίστη βεβαιώνει ότι η χρήση του συγκεκριμένου Περιεχομένου παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αντίκειται στο νόμο.

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι ακριβή καθώς και ότι είναι ο φορέας των δικαιωμάτων που παραβιάζονται ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης θεωρεί ότι αδίκως η Εταιρεία αφαίρεσε το Περιεχόμενό του ή εμπόδισε την πρόσβαση σε αυτό και εφόσον βεβαίως δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα κανενός Χρήστη ή τρίτου, δικαιούται να ειδοποιήσει την Εταιρεία αφού προσκομίσει τα παρακάτω:

– Προσδιορισμός του Περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή εμποδίστηκε η πρόσβαση και προσδιορισμός της τοποθεσίας στην οποία είχε αναρτηθεί πριν αφαιρεθεί.

– Υπεύθυνη Δήλωση αντίθεσης βάσει της καλής πίστης στην ενέργεια αφαίρεσης ή παρεμπόδισης πρόσβασης στο εν λόγω Περιεχόμενο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

– Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

3.7. Η λήψη των ειδοποιήσεων και των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων ανωτέρω θα γίνεται στη διεύθυνση: Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου 257, Ρόδος, ΤΚ 85132 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (FREE E-MAIL)

Η διαδικασία παροχής και χρήσης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τη ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και συγκεκριμένα από το δικτυακό τόπο της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ προς τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών της, διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μην ενεργοποιήσει τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικής διεύθυνσης από την ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ. Ο επισκέπτης / χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα (user name) και ένα κωδικό πρόσβασης (password) στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται από την δικτυακή πύλη της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση της και για το περιεχόμενο των μηνυμάτων της και η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει ευθύνη για πράξεις που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται ή / και λαμβάνονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από την ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάποιο πρόσωπο από την παροχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή να διακόπτει την παροχή αυτή σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (CHAT)

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση που λάβει γνώση για την παράβαση των ανωτέρω όρων.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (FORUMS)

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους message boards, παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση message boards που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες / χρήστες της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν / δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών της τη δυνατότητα να εκφράσουν την γνώμη τους πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των μετεχόντων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τη ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΕΣ, ΕΝΝΟΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΡΥΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Η ΟΧΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Η ΗΘΙΚΗ) ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, Γ) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SERVER ΚΑΙ/Η ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, Δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ FAIRMUSIC.GR, Ε) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ FAIRMUSIC.GR Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ FAIRMUSIC.GR, ΣΤ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ FAIRMUSIC.GR, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ FAIRMUSIC.GR. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ FAIRMUSIC.GR ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΟΙΝΗ Η ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ AΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ Η ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του FAIRMUSIC.GR, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να προσθέτει υπηρεσίες στο FAIRMUSIC.GR ή/και να διακόπτει προσωρινά ή / και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του FAIRMUSIC.GR με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση του FAIRMUSIC.GR και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσας δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του FAIRMUSIC.GR.